Apie mus

UAB „Lisiplast“ įgyvendina projektą „UAB „Lisiplast“ investicijos į saulės elektrinę” Nr. 02-011-K-0003, finansuojamą pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto veiklų išlaidų suma – 286 250,52 Eur, skirtas finansavimas – 139 979,77 Eur (iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų).

Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2022-12-30, projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025-03-31.

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įdiegti 420,00 kW galios saulės jėgainę.

Projekto veikla – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Lisiplast“ įdiegs 420,00 kW galios saulės jėgainę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams gamyboje, kas leis sutaupyti įmonės lėšų, sumažės sąnaudos ir kartu produkcijos savikaina. Saulės elektrinė leis sumažinti iš išorinės energetinės sistemos įsigyjamos elektros energijos kiekį, prisidės prie įmonės pažangesnių žalios krypties tikslų įgyvendinimo, padės sumažinti energijos sąnaudų ir kainų svyravimo riziką. Projekto įgyvendinimas kartu prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, prie oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problemų sprendimo, mažins priklausomybę nuo energijos importo bei didins atsinaujinančių energijos išteklių santykį bendrame energijos vartojimo balanse. Saulės elektrinės įsigijimas, diegimas ir eksploatacija tiesiogiai prisideda prie darnaus vystymosi ir inovatyvumo horizontaliojo principo: didinamas atsinaujinančių elektros išteklių vartojimas pramonės įmonėje, remiantis energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita, atlikta UAB „Lisiplast“ įmonei, bus investuojama į atsinaujinančių elektros išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimus, kaip energijos taupymo priemonę gamybos veiklai efektyvinti. Taip pat saulės elektrinės diegimas prisideda prie klimato kaitos švelninimo tikslo – mažins CO2 , nes dalį kiekio, kurį pirkdavo iš elektros tinklų, pakeis alternatyvia energija. Saulės elektrinė – atsinaujinančių elektros išteklius  naudojantis gamybos įrengimas, kuris neišskiria jokių dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, neturi neigiamo tiesioginio ar netiesioginio poveikio viso gyvavimo ciklo metu prisitaikymui prie klimato kaitos tikslo, nedaro jokios neigiamos įtakos žmonėms, gamtai ar turtui, nėra susijęs su atskirų visuomenės grupių poreikių tenkinimu, nebus numatyti jokie ribojimai dėl lygių galimybių.

Kartu žengiame link neutralios klimatui ir inovatyvios ateities!

 

UAB „LISIPLAST“ įgyvendina projektą „UAB „LISIPLAST“ investicijos į skaitmeninių technologijų diegimą “, Nr. NR. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0060, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 937.100,10 €, skirtas finansavimas – 328210,04 €).
Projekto tikslas – investuoti į gamybos procesų skaitmenizavimą bei automatizavimą taip dar labiau išplečiant įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbuotojų produktyvumą, padės sukurti didesnę pridėtinę vertę, o kartu ir darbo našumą.

Projektas prisidės prie šių problemų sprendimo: maži gamybos pajėgumai, neefektyvus gamybos ir užsakymų įvykdymo procesas (nėra gamybos planavimo, stebėjimo įrankių, užsakymų valdymo sistemos (užsakymų apdorojimo procesai lėti, nėra planavimo ir kontrolės įrankių ir pan.)), neefektyvus žaliavų valdymo procesas (nėra sandėlio valdymo sistemos, dėl to nėra gaunama savalaikė informacija apie atsargų likučius, neaiški atsargų buvimo vietas ir pan.).

 

UAB „LISIPLAST“ – vienas iš lyderiaujančių vienkartinės pakuotės maisto pramonei gamintojų Baltijos šalyse.

Daugiau nei 30 metų patirtis ir nuolatinis tobulėjimas mums padėjo sukaupti neįkainojamų žinių ir užimti  stiprią poziciją labai reiklioje ir greitai besivystančioje rinkoje.

Mūsų produktai:

 • polistireno (PS) ir polipropileno (PP) indeliai ir dangteliai pieno pramonei:
  • balti;
  • skaidrūs;
  • dažyti naudojant ofsetinę spaudą (iki 8 spalvų);
  • naudojant termo-apsitraukiančias etiketes (sleeve);
  • kartono-plastiko kombinacija.
 • polipropileno (PP) indeliai ir dangteliai maisto pramonei: salotoms, padažams ir įvairiems kitiems maisto produktams;
 • įvairių spalvų polipropileno (PP) juosta;
 • įvairių spalvų polistireno (PS) juosta;
 • stiklinės durys šaldytuvams;

Mūsų klientai – gamybos įmonės ir maisto pakuočių platintojai Lenkijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Farerų salose, Azerbaidžiane, Moldavijoje ir kitose šalyse.

 

 

1. ĮVADAS

1.1. Mes gerbiame kiekvieno svetainės lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi UAB „LISIPLAST“ paslaugomis, teikia jai paslaugas arba kai yra jų darbdavys. Duomenys gali būti renkami ir interneto svetainėje http://www.lisiplast.lt/ (toliau – „Interneto svetainė“) ir ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai, kokią informaciją mes renkame ir kaip ją naudojame. Pateikdami mums asmens duomenis, naudodamiesi mūsų paslaugomis arba naršydami Internetinėje svetainėje, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika ir Jūsų duomenų tvarkymu.

2. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra vienkartinės plastikinės pakuotės, durų šaldytuvams su stiklo paketais,polistireno bei polipropileno juostos ir polistireno lapo šaldytuvų pramoneigamybos įmonė UAB „LISIPLAST”, juridinio asmens kodas: 210036160, registruotas įmonės adresas: Artojų g. 8, LT-62175 Alytus (toliau – “Įmonė”), įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, kuri laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
2.2. Įmonės teikiamos paslaugos apima paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, vienkartinės plastikinės pakuotės, durų šaldytuvams su stiklo paketais,polistireno bei polipropileno juostos ir polistireno lapo šaldytuvų pramoneigamybos ir tiekimo paslaugas, logistiką, bei visas kitas paslaugas, kurias Įmonė teikia   ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).

3. DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Įmonė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
3.2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų prekių,  paslaugų ir to, kokią informaciją pateikia svetainės lankytojas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Įmonės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje.
3.3. Įmonė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:
3.3.1. asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
3.3.2. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;
3.3.3. asmens duomenys nuolat atnaujinami;
3.3.4. asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;
3.3.5. asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.
3.4. Duomenys Įmonėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą; (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Įmonei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Įmonei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės ar trečiosios šalies teisėtų interesų.
3.5. Įmonės klientas ar potencialus klientas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įmonę. Įmonė nebus atsakinga už žalą, atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad klientas ar potencialus klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

4. RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

4.1. Įmonei yra reikalingi asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais.
4.2. Įmonė renka asmens duomenis apie:
4.2.1. asmenis, kurie pateikia užklausą su tikslu gauti Įmonės teikiamas paslaugas. Renkami šie duomenys: juridinių bei fizinių asmenų kontaktiniai duomenys, kaip vardas ir pavardė, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris;
4.2.2. asmenis, kurie susiekia su Įmone, konsultaciniais ir informaciniais klausimais prieš sudarant paslaugų teikimo sutartį;
4.2.3. asmenis, kuriems yra teikiamos mūsų Paslaugos, visus aukščiau nurodytus pateiktus duomenis siekiant užtikrinti Paslaugų suteikimą, įskaitant finansinę informaciją;
4.2.4. asmenis, kurie sutinka gauti naujienlaiškius arba sutinka gauti elektroniniu paštu siunčiamą mūsų informaciją. Renkami šie duomenys: vardas ir pavardė, įmonė (įstaiga), el. pašto adresas, telefono numeris. Registruodamiesi duodate sutikimą Įmonei rinkti ir tvarkyti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kad Įmonė pateiktų Jūsų užsiprenumeruotas naujienas, publikacijas ir informaciją apie renginius;
4.2.5. interneto svetainės lankytojus ir jų IP adresą;
4.2.6. kandidatus į darbo vietą.

5. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

5.1. Surenkamus duomenis naudojame:
5.1.1. siekdami suteikti aukštą Paslaugų kokybę klientams ir asmeninį aptarnavimą;
5.1.2. klientų atpažinimui ir susisiekimu su jais;
5.1.3. siekdami išspręsti bet kokias problemas, kurioms reikalingi Jūsų duomenys;
5.1.4. siekdami valdyti paslaugas ir vertinti naudojimąsi jomis;
5.1.5. siekdami nukreipti reklamą ar turinį arba naudoti duomenis kitais reklamos ar marketingo tikslais;
5.1.6. rinkodaros tikslais Jūsų sutikimo pagrindu: siųsti Jums el. laiškus su naujienomis, publikacijomis ir informacija apie renginius, pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti Jums aktualią informaciją;
5.1.7. siekdami pagerinti svetainės veikimą, kad galėtumėte lengvai rasti tai, ko ieškote;
5.1.8. darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

6. SLAPUKAI

6.1. Slapukai (angl. cookies) – yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Jums lankantis http://www.lisiplast.lt/ interneto svetainėje, siekiame, kad pateikiama informacija ir svetainės funkcijos būtų pritaikytos tik Jums. Slapukai padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.
6.2. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums. Apsilankę Interneto svetainėje, Jūs galite nurodyti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti, pakeitę parinktis ir ištrynę įrašytus slapukus. Mes naudojame skirtingus slapukus skirtingiems tikslams. Jūs galite atsisakyti slapukų naudojimui naršyklės arba Interneto svetainės nustatymuose, tačiau tai gali apriboti Jūsų prieinamumą prie visų Interneto svetainėje teikiamų paslaugų.
6.3. Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais:
6.3.1. Funkcinių slapukų naudojimui ir Paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainėje ir elektroninių Paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
6.3.2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių Paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
6.3.3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis Paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
6.3.4. Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

7. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS IR SAUGOJIMO TERMINAS

7.1. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pažeidimo. Yra naudojamos fizinės bei techninės priemonės, tam kad Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame, būtų saugūs. Primename, kad internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Įmonė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų juos apsaugoti.
7.2. Jūsų duomenis saugosime 10 metų po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Pasibaigus terminui ar atšaukus sutikimą, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

8. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

8.1. Įmonė turi teisę perduoti savo klientų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais. Taip pat, jeigu Jūs patys pageidaujate gauti informaciją iš trečiosios šalies arba norite, kad ši šalis su Jumis susisiektų, mes perduosime jiems Jūsų asmens duomenis su Jūsų sutikimu.
8.2. Įmonė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius internetinius tinklapius. Asmens patogumui ir informacijai Įmonės tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Įmonė neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklapių privatumo nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per tinklapyje nuorodas, kadangi jų Įmonė neprižiūri ir nekontroliuoja. Įmonė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno internetinio tinklapio privatumo nuostatomis atskirai.
8.3. Mes galime perduoti dabartiniams ar galimiems reklamuotojams ar verslo partneriams mūsų serverio įeičių analizę, informaciją apie duomenų srautą ar informaciją, susijusią su galimais klientais, įskaitant duomenis apie mūsų Interneto svetainių naudojimą ir bendrąją informaciją apie mūsų lankytojus. Ši informacija yra nuasmeninta, todėl neatskleidžia ir neidentifikuoja asmens.
8.4. Įmonė taip pat gali teikti klientų duomenis:
8.4.1. atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.
8.4.2. asmens duomenis turime atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti arba apginti mūsų teises;
8.4.3. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);
8.4.4. informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti Jūsų gyvybiškai svarbius interesus (pavyzdžiui, jei pasijuntate blogai mūsų patalpose ir mums tenka kreiptis medicininės pagalbos).

9. DARBUOTOJŲ ATRANKOS

9.1. Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo ar praktikos atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
9.2. Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis arba priimtas sprendimas nepasiūlyti darbo vietos.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

10.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
10.1.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
10.1.2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
10.1.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
10.1.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
10.1.5. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
10.1.6. teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
10.1.7. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
10.1.8. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
10.1.9. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.
10.2. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Įmonė pateiks atsakymą.
10.3. Nepavykus išspręsti klausimo su Įmone, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
10.4. Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: 831577188, el. paštu info@lisiplast.lt

11. POLITIKOS KEITIMAS

11.1. Įmonė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje http://www.lisiplast.lt/ dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Įmonės teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

12. SUSISIEKIMAS SU MUMIS

12.1. Į Įmonę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Įmonės turimą informaciją apie asmenį ar asmens parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu info@lisiplast.lt ar telefonu: 831577188.